A presbiter szó megfelelője a Bibliában: vén, öreg. Ez eredetileg az életkoruk szerint idős embereket jelentette, akik az akkori gyakorlat szerint koruknál fogva olyan tekintéllyel rendelkeztek, hogy ők voltak egy-egy közösség vezetői. Mózesről olvassuk először, hogy Izráel népéből véneket bízott meg bizonyos vezetési feladatokkal, hogy a segítői legyenek.

Az Újszövetségben is gyakori a preszbüterosz szó, amit a bibliafordítások többféleképpen fordítanak: presbiter, elöljáró, vén. Az apostolok idején annyiban módosul az ószövetségi gyakorlat, hogy a presbiterek vagy vének nem életkoruk alapján lesznek egy-egy keresztyén közösség vezetői, hanem kiválasztás, megbízás alapján, ahol már sokkal kevésbé számít a tényleges életkor. Pál első missziói útjánál olvasunk először az új gyülekezetek presbitereiről. „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” (ApCsel 14,23)

Az apostolok idején a vének feladata a gyülekezet pásztorolása volt. Pál apostol például ilyen megbízást adott az efezusi véneknek: „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérén szerzett.” (ApCsel 20,28) Itt tehát a vének feladata tipikusan pásztori szolgálat: őrizői voltak a gyülekezetnek mint nyájnak és nekik kellett a nyájat legeltetni is, azaz lelkileg táplálni.

Már ebben időben is a gyülekezet anyagi ügyeinek intézése is a presbiterek feladata volt.
Amikor az antiókhiaiak segélyt küldenek az éhínség miatt a jeruzsálemi gyülekezetnek, akkor ezt a presbiterek veszik át. (ApCsel 11,30 – az ÚF szerint elöljárók)

Van, ahol a presbiterek az apostolokkal együtt szerepelnek, mint a gyülekezet vezetői: mikor Pál és Barnabás visszatértek Jeruzsálembe a missziói útjukról, „örömmel fogadták őket az apostolok és a vének.” (ApCsel 15,4) Péter apostol is ezt írja: „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs, … legeltessétek a Krisztusnak közöttetek levő nyáját, …önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, mint példaképei a nyájnak.” (1Pt 5,1-3) Talán ez az utóbbi ige adhat útmutatást arra, hogy ma mit is jelent a presbiteri tisztség.

Győri István

Az Úr népének mindig voltak Istentől rendelt vezetői. Az Ószövetségben olvassuk, hogy Mózest elöljárók segítették a bíráskodás munkájában (2Móz 18). Aztán látjuk, hogy Isten hetven vént adott Mózes mellé, mondván, „hogy veled együtt hordozzák a nép terhét” (4Móz 11). Az újszövetségi gyülekezetben is megtaláljuk a közösség vezetőit. A vezető tisztségek közül az egyik legismertebb a presbiter tisztsége. Görög eredetű ez a szó, s egyaránt jelent elöljárót és vént, tehát korban idősebbet. Az Újszövetség a püspök (episzkoposz) szóval többször együtt említi a presbitert.

A reformáció fontosnak tartotta ezt a szolgálatot. Kálvin szerint a presbiterek az egyház kormányzói, ezért tisztségüket a lelkipásztor, tanító és diakónus tisztségével együtt ki kell emelni. Egyházunkban a 17. század első felében alakultak meg az első presbitériumok, azóta meghatározó tényezői a magyar reformátusság életének.

Az újszövetségi tanítás szerint fontos a presbiterek szolgálatba állítása (Tit 1,5; ApCsel 14,23). Isten akaratára a gyülekezet vezetője az egész közösséggel egyetértésben állítja szolgálatba a tisztségviselőket. A presbiterség nem önjelöltek érvényesülési területe.

A kiválasztásnak feltételei vannak. Legyen az Ige embere, ahogyan a lelkipásztor is az. A taníthatóság és a tanítás fontos jellemzője a presbiternek (1Tim 5,17; Tit 1,8-9). Ez ma azt jelenti, hogy a presbiter rendszeres igeolvasó és igehallgató, sőt kész részt venni a helyi vagy közegyházi presbiterképzésben.

Legyen az élete átlátható. Ez leginkább a házasságának, családi életének rendezett voltát jelenti (Tit 1,6kk). Egy igemagyarázó írja: a presbiter számára „a család a fölkészülési terep”. De a családi háttér a hitelesítő pecsét is, hiszen e nélkül nem lehet a nyáj példaképének (1Pt 5,3) lenni.

S végül, a presbiter közösségi ember. Nem egyedül tölti be szolgálatát, hanem egy lelki közösségben, a Krisztus-test egységében.

Kádár Ferenc