Emlékoszlop állítása Gyulán a reformáció 500. évfordulójára

A terv leírása

Az elképzelés alapkoncepciója így foglalható össze: a térbeli kompozíció megformálása a lehető legpuritánabb, elsődleges feladata a szöveg hordozása; üzenete: a hasábok felületén hordozott szöveg maga. A választott betűtípus kiemeli az emlék történeti jelentőségét.

A kompozíció három különböző méretű és magasságú, lesarkított háromszög alapú hasábból áll, melyek szigorú 30-60- 90°-os geometriai rendbe szervezettek. A legnagyobb hasáb 250 cm magas, átfogójára került a leghosszabb szöveg, az évforduló magyarázatával. A másik két –kisebb- hasáb 230 cm magas. A hasábok egymáshoz képest úgy vannak elhelyezve, hogy 360°-os szög bármelyikéről egyenértékű térbeli látványt nyújtsanak. A látvány egyszerre láttat áttörtséget és határozott összetartozást. A térbeliség hangsúlyozása a Petőfi tér adottságaiból következő szerkesztési elv, hiszen „háttér” kialakítására ezen a helyszínen
nincsen lehetőség.

A hasábok sötétszürke zimbabwei gránitlapokból készültek, melyek felülete csiszolt, polírozott. A vésett feliratok a gránit világos szürke „tört” felületét mutatják, amely jól elkülönül a polírozott felületek határozott sötétszürke felületétől.

Az egyszerű geometriai formák; a hasábok egymáshoz való viszonya, mérete, léptéke megfelel a kezdeményezés szándékának: puritán, határozott és egyértelműen fegyelmezett.

A három hasábból álló kompozíció magának a „hármasság”-nak a szakrális jelentőségéből fakadóan önkéntelenül is utal szimbolikus mondanivalóra, üzenetre, de a kompozíció fizikai megfogalmazása ezt a szakrális/szimbolikus üzenetet csak jelzi, nem kívánja túlhangsúlyozni. A fizikai megformálás ezirányú hangsúlyosabbá tétele ellenkezne a reformáció puritán elveivel.

A feliratok választott betűtípusa: Janson SSK. A betűtípust a legendás református betűmetsző és nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós tervezte Amszterdamban az ezerhatszázas évek végén (és Janson néven lett közismert). A betűtípus az évforduló történetiségét hangsúlyozza.

Kik voltak, akiknek a neve olvasható a gyulai reformáció emlékművön?

A reformáció eszméi a 16. századi Európában uralkodói udvarokból és egyetemekről sugároztak szét. Magyarországon viszonylag hamar, már néhány évvel azután megjelentek, hogy Luther Wittenbergben közzétette hittani vitatételeit (1517).
Nálunk azonban a mohácsi csatavesztéssel elbukott a nemzeti királyság, egyetem pedig nem működött. Így főúri és nemesi udvarok, királyi városok, mezővárosok és végvárak váltak a reformáció tanításait terjesztő központokká. A jelentősebbek között találjuk Gyula mezővárosát és a gyulai várat is. A település és a vár török kézre kerülése előtt (1566) hosszabb-rövidebb ideig élt vagy megfordult Gyulán a magyar reformáció több jeles szereplője, prédikátorok, énekszerzők, tanítók, akiket a városban vagy környékén birtokos nemesek és a vár tisztjei patronáltak. Az utóbbiak szerepe nemcsak Gyulán, hanem országszerte azért volt nagyon fontos volt, mert
hatalmukkal és társadalmi tekintélyükkel védelmezték a reformáció ügyét, és anyagilag is támogatták. A hazai iskolákat és a külföldi egyetemjárást patronálták.
Sajnos mind a prédikátorokról és tanítókról, mind a patrónusokról szóló ismereteink nem egyszer hiányosak és pontatlanok. Ennek fő oka, hogy a viharos történelmi időkben az épületek, az írásos dokumentumok, a kulturális emlékek nagy része pótolhatatlanul elpusztult.

Prédikátorok, énekszerzők, tanítók

Ozoray Imre

Prédikátor, időrendben az egyik első magyarországi reformátor. A magyar protestáns vallásos próza, egyben az egyik legelső fennmaradt magyar nyelvű protestáns hitvitázó irat szerzője. Valószínűleg 1510 körül született a Tolna vármegyei Ozorán, 1550 előtt ismeretlen helyen hunyt el. 1530-ban a korban a magyarországi diákok által nagyon kedvelt krakkói, 1531-ben a reformáció forráshelyén, a wittenbergi egyetemen tanult, így személyesen ismerhette a reformáció két kiemelkedő alakját, Luther Mártont és Melanchton Fülöpöt. Az 1540-es években Békés, Zaránd és Bihar vármegyék területén a Massai és a Nadányi
tekintélyes földbirtokos családok oltalmában hirdette a reformáció tanításait. Békésen volt lelkész. Egészen biztosan többször megfordult és prédikált is Gyulán. Ismert művének címe „Az Christusrul és az ő egyházárul, esmét Az Antichristusról és az ő
egyházárul” első kiadása 1546-ban Krakkóban jelent meg. Ebben nagyon határozottan és erősen bírálta a korabeli katolikus egyházat.

Gálszécsi István

Prédikátor és tanító. A magyar reformátorok első nemzedékéhez tartozik. Születésének és halálának helye és ideje ismeretlen. 1500
körül születhetett, 1545 előtt meghalt. 1524-ben a bécsi, 1527-ben a krakkói, 1532-ben a wittenbergi egyetemen tanult. Bizonyára személyesen ismerte Luthert és Melanchtont. Pályája elején talán Kassán, és Abaújszántón, majd a Zemplén vármegyei Gálszécsen rektortanító. Ezután a Körösök és Maros közén hirdette Luther tanításait. 1540 körül Gyulán a Massai család kúriájának udvari prédikátora. Ő adta ki Krakkóban 1536-ban az első ma ismert, magyar nyelven nyomtatott hangjegyes énekeskönyvet („Kegyes énekekről és a keresztyén hitről rövid könyvecske”). Másik műve ugyancsak Krakkóban jelent meg 1538-ban, de ma csupán a címét ismerjük, egyetlen példánya sincs meg („A keresztyéni tudományról való rövid könyvecske”).

Szegedi Kis István

A magyar reformátorok első nemzedékéhez tartozó kiemelkedő tehetségű, tudós prédikátor és tanító, kitűnő szónok. Szegeden született 1505-ben, Ráckevén halt meg 1572-ben. A reformátorok közül legrészletesebben ismerjük életrajzát, melyet az ráckevei lelkészségben utóda, Skaricza Máté írt meg. Változatos, viszontagságos élete során hitelvei miatt négyszer űzték el működése
helyéről, kétszer vetették fogságba, megverték, kínozták, kifosztották. Alsó iskoláit szülővárosában, majd Lippán és Gyulán végezte. 1535-től a bécsi, 1537-től a krakkói egyetemen tanult, ugyanott segédtanári megbízást is kapott. 1543-ban iratkozott be
a wittenbergi egyetemre, ahol egy év múlva teológiai doktorátust szerzett. Luthernek és Melanchtonnak személyes tanítványa lett. Hazatérve Csanádon, majd 1546-ban Gyulán tanított az akkoriban jó hírű városi iskolában. Utóbb meghívásra Cegléden,
Temesvárott, Mezőtúron tanítóként működött. 1552-ben Békésen prédikátor. Utóbb a Dunántúlon Tolna mezővárosban lett rektortanító, 1554-től pedig a Baranya vármegyei Laskón lelkész. Addig a reformáció lutheri (evangélikus) irányát követte,
ezután csatlakozott az újonnan terjedő svájci irányhoz (református). Hamarosan a déldunántúli gyülekezetek vezetőjévé (szuperintendens) választották. Tisztségviselése okán őt tekintik a mai dunamelléki református egyházkerület első
püspökének. 1558-tól a Somogy vármegyei Kálmáncsán prédikátor. 1561-63- ban török rabságot szenvedett. Több gyülekezetben, így a gyulaiban is nyilvánosan imádkoztak érte. Szabadulását Mező Ferenc, akkor Gyulán élő gazdag kereskedő nagyobb összegű pénzadománya tette lehetővé. Szegedi Kis István élete hátralévő éveit ráckevei lelkészként töltötte. Halála után Svájcban adták ki latin nyelvű teológiai értekezéseit, amelyek nemzetközi elismertséget hoztak. Írt latin verseket és magyar nyelvű vallásos költeményeket, köztük énekeket is. A magyar reformátorok közül egyedül róla maradt fenn hiteles arckép. Gyulán 1936-tól utca viseli a nevét.

Sztárai Mihály

A magyar reformátorok első nemzedékének tartozó prédikátor, énekszerző, drámaíró. Az 1500-as évek legelején született valószínűleg a Zemplén vármegyei Sztárán. Pápán halt meg 1575 körül. Ferences szerzetes lett. Padovában járt egyetemre. Itthon, mint Pálóczy Antal zempléni főispán udvari papja részt vett a mohácsi csatában. Ura odaveszett, ő megmenekült. Majd Sárospatakon a főrangú Perényi Péter udvari papja lett. Ezután fogadta el a reformáció tanításait. 1544-től a baranyai Laskón prédikátorként működött. Reformátori tevékenysége eredményeként Baranyában és Szlavóniában hét év alatt mintegy százhúsz protestáns gyülekezet alakult. Ezeknek egyházszervezeti vezetője, esperese lett. Öt évet Tolnán töltött, utóbb visszatért Laskóra. Ekkortájt kezdődtek ellentétei a reformáció, terjedő svájci irányának híveivel, többek között Szegedi Kis Istvánnal. Rövid ideig Debrecenben, 1563-64- ben Gyulán, 1568-ig Sárospatakon volt prédikátor. Végül Pápán telepedett le. Mintegy huszonöt verses művét ismerjük: vallásos históriák, zsoltárátdolgozások és gyülekezeti énekek. Az utóbbiak közül néhányat ma is énekelnek. A
dallamszerzéshez is értett, szépen énekelt és hegedült. Fennmaradt egy töredékes (megjelent Krakkóban 1550-ben) és egy teljes hitvitázó (Magyaróvár, 1559) drámája. Ezek a művek az eredeti magyar nyelvű drámaírás legrégebbi ismert darabjai. 2009-
től a gyulai vár egykori kápolnájának falán, lelkészi szolgálatának valószínű színhelyén, emléktábla örökíti meg nevét.

Valkai Kelemen

Énekszerző. Születésének és halálának helye és időpontja ismeretlen. Valószínűleg a Kraszna vármegyei (Alsó- vagy Magyar-) Valkóról származott. Apja, János talán a közeli Valkóvár uradalmának tisztségviselője lehetett. Valkai Kelemen 1536-ban a krakkói egyetemen tanult. 1559-1560- ban Gyula város főbírája. Egyetlen ránk maradt, huszonhárom négysoros strófából álló versét a magyar nyelvű vallásos költészet első emlékei között tartjuk számon. Az 1545-ben feltehetőleg Gyulán szerzett ének címe a reformáció egyik alapgondolatát hordozza: „Az Isten előtt való igazulásról hogy mindnyájan vétkeztönk, azért csak az Istennek irgalmasságától üdvözölhetünk”.

Szikszai Fabricius Demeter

Prédikátor, tanító. 1530-ban Szikszón született, 1576-ban Sárospatakon hunyt el. 1556-ban érkezett Gyulára, ahol az akkor már országos hírű latin iskolában tanított 1562-ig. 1561-63- ban Wittenbergben tanult Melanchton tanítványaként Massai Imre dél-tiszántúli földbirtokos és Kerecsényi László gyulai várkapitány támogatásával. Gyulára visszatérésekor latin nyelvű dicsőítő költeményben örökítette meg a török ostrom előtti, virágzó város képét, melyben mindkét patrónusának köszönetet mondott. 1565-ben Kolozsvárra, onnan Sárospatakra költözött.

Balsaráti Vitus János

Orvos, teológus, a magyarországi orvostörténet neves alakja. 1529-ben a Csanád vármegyei Dombegyházán született. Apja, Lukács a
nagylaki vár kapitánya volt. A szülőket portyázó törökök elrabolták, a három hónapos csecsemő csodával határos módon menekült meg. Nagybátyja vette gondjaiba, Balsarát faluban nevelte föl (ma Bassarág-puszta Dombegyháza közelében). A nagylaki vár úrnője, Jaksics Péterné Vitus Jánost apja érdemeiért támogatta. A jó hírű gyulai iskolába íratták be. Később Erdődön, Nagybányán és Sárospatakon tanult. Patrónusai segítségével 1550-ben a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Melanchton kedves tanítványai közé tartozott. Természettudományos érdeklődése irányította a padovai egyetemre, ahol orvosdoktorrá képezte magát. 1560-ban a
sárospataki Perényi udvarba hívták haza orvosnak. Nagy tudásáról fiatal korától széles körben ismertté vált. Értékes orvostudományi kézirata sajnálatos módon elveszett. 1567-től Sárospatakon prédikátor és tanító, ott halt meg 1575-ben.

Sibolti Demeter

Valószínűleg Tolnán született, de születése időpontját nem ismerjük. Származására utalhat a neve, Zsibót egykor önálló falu volt, ma
Szigetvárhoz tartozó településrész. Iskoláit Tolnán kezdte, 1549-től Temesváron folytatta. 1551-ben a Massai családnál lett nevelő. 1559-1561 között a wittenbergi egyetemen tanult. Hazatérve 1562-től 1565-ig a gyulai iskola rektortanítója. Innen ugyancsak iskolaigazgatónak ment a Sopron vármegyei Csepregre. Itt nevelője is lett a serdülőkorú Nádasdy Ferenc, a később „Fekete bég”-nek hívott törökverő hadvezérnek. Ezután lelkész a Nyitra vármegyei Semptén, Pozsony vármegyében Jókán és Nagyszombatban, végül Győrben telepedett le. 1585-ben rövid időre a felső-dunántúli- csallóközi protestáns egyházkerület vezetőjévé választották. Élete
utolsó éveiben lutheránus oldalon részt vett a dunántúli protestánsok belső vitáiban. Győrben hunyt el 1589-ben. Ismerjük „Lelki harc” című kegyes, hitmélyítő művét (1584). Neki tulajdonítják a hasonló tartalmú „Vigasztaló könyvecske” szerzőségét is (1583), de ezt az állítást irodalomtörténészek vitatják.

Főúri és nemesi patrónusok

Patócsy Ferenc

Földbirtokos, 1542-től haláláig, 1552-ig a gyulai vár ura. A Patócsyak nemesi előnevük tanúsága szerint az Arad vármegyei Eperjes faluból származtak (ma puszta Békés megyében). Patócsy Miklós Czibak Imre nagyváradi katolikus püspök, korábbi gyulai földesúr rokonaként örökölte a gyulai várat és a hozzá tartozó jobbágyfalvakat. Utód nélkül halálozván el, tőle fivérére, Ferencre szállt. Míg Miklós a protestantizmushoz ellenségesen viszonyult, Ferenc határozottan pártfogolta. Erdélyben is számon tartott, széles körű befolyása révén, és úgy is, mint Békés, valamint Zaránd megye főispánja az ő föllépésével következett be döntő fordulat Gyulán és környékén a protestantizmus ügyében. Várkormányzósága alatt a végvári katonák, különösen tisztjeik nagy hányada már a reformáció híve volt. A török veszély növekedésével 1552-ben Patócsy Ferenc Ferdinánd király kezdeményezésére elcserélte a várbirtokot. Így lett Gyula királyi vár, hamarosan pedig a végvári rendszer része. Patócsy Ferenc nevét 1896-tól, majd hosszabb megszakítással 1991-től ismét, utca viseli a városban.

Massai Imre

Dél-Tiszántúlon, főleg Bihar, Békés, Zaránd, Arad vármegyében jelentős birtokokkal rendelkező földesúr. Életrajzának részleteiről
keveset tudunk. A főnemesi rangú Massai család Itáliából érkezett Magyarországra a 14. században. Massai Imre születése és halála helyét és időpontját nem ismerjük, az 1530-as évektől a Dél-Tiszántúlon a reformáció terjedésének legjelentősebb támogatója volt: Ozoray Imre és Gálszécsi István élvezte támogatását. Gálszécsi 1540 körül a Massaiak gyulai kúriájának udvari prédikátora volt. Sibolti Demeter 1551-ben a Massai családnál nevelő. Szikszai Fabriczius Demeter wittenbergi tanulmányai anyagiakkal támogatták. A család Massai Imre személyében férfiágon kihalt. Egy Massai leány, Margit Pázmány Miklós Bihar vármegye alispánjának felesége lett. Fiuk Pázmány Péter, édesanyja 1582. évi elhunyta után mostoha anyja hatására katolizált, és mint esztergomi érsek a magyarországi ellenreformáció vezető alakja lett. A másik Massai leány, Eulália Mágócsy Gáspárhoz ment feleségül.

Massai Eulália

Massai Imre leánya, Mágocsy Gáspár felesége. Férje oldalán a protestantizmus, különösen a svájci irány terjedésének következetes támogatója előbb a Dél-Tiszántúlon, majd Felső-Magyarország középső és keleti vidékein. Az egyháztörténet őt is a „hit hősei” között említi. Könyvei ajánlásában Melius férje mellett név szerint neki is köszönetet mond a patronálásért.

Thurzó Margit

Földbirtokos, a gyulai vár úrnője, Patócsy Ferenc felesége. Életrajzi adatait részletesebben nem ismerjük. Mélyen vallásos, különösen kegyes asszony volt. Mint a „hit hőséről” emlékezik meg róla a protestáns egyháztörténet.

Mágocsy Gáspár

1545-ben és 1549-1552 között gyulai várnagy, 1552-től 1559-ig várkapitány. Valószínűleg Gyulán született 1514-ben. 1586-ban Torna várában halt meg. A család a Baranya vármegyei Mágócsról származott. Gáspár apja, Mátyás 1514-től Gyulán alvárnagy, a Patócsyak hívei közé tartozott. Gáspár első felesége, Patócsy Anna, a második Massai Eulália volt. Korának egyik igen eredményes birtokszerzőjeként jelentős vagyonra tett szert. 1562 és 1579 között az egri várkapitány tisztét töltötte be, majd visszavonult Torna várába. Az 1540-es évektől haláláig a protestantizmust buzgón és kitartóan támogatta. 1560 körül lett a svájci irány híve és egyik kiemelkedő patrónusa. Unokaöccsét, Andrást még gyulai tartózkodása idején, a wittenbergi egyetemen taníttatta. A nála egy ideig menedéket nyert Szegedi Gergely, az első református lelkésznemzedék neves alakja, énekszerző, az ő tiszteletére is írt vallásos költeményt. Mágócsy Melius Juhász Péter debreceni prédikátor teológus könyveinek megjelenését támogatta. Meliust, a magyar református egyház megszervezőjét (1567), vezető tisztsége nyomán a tiszántúli református egyházkerület első püspökeként tartjuk számon. Mágocsy Gáspár és András legnagyobb tette volt, hogy kezdeményezték és elsőként kezdték patronálni Károli Gáspár és munkatársai bibliafordítását. A „Vizsolyi Biblia” néven számon tartott mű, a Szentírás első teljes magyar fordítását Vizsolyban eredetileg Mágocsy udvarházban nyomtatták. Megjelenését (1590) azonban egyik Mágócsy sem érte meg. Gáspár után nem sok idővel 1587-ben András is elhunyt. Egyenes ági leszármazottjuk nem lévén, jelentékeny vagyonukat oldalági rokonaik és azok családjai örökölték. András özvegyét, Alaghy Juditot Rákóczy Zsigmond, utóbb családjából az első erdélyi fejedelem, vette feleségül. A család utolsó férfitagja, az 1611-ben ugyancsak utód nélkül elhalt Mágocsy Ferenc özvegye, Dersffy Orsolya Esterházy Miklós, családja társadalmi és vagyoni fölemelője, későbbi nádor felesége lett. Mágocsy Gáspár nevét Gyulán 1896 óta utca örökíti meg.

Kerecsényi László

1560-1566 között a gyulai vár kapitánya. Vagyonosabb dunántúli földbirtokos, Felső-Magyarországon és Morvaországban is voltak birtokai. Születése idejét és helyét nem ismerjük. Neve és nemesi előneve, („kányaföldi”) utalhat családja eredetére. Kerecseny és Kányavár (Kányafölde) ma is létező apró falvak Dél-Zalában. Első felesége, somlyai Báthory István később erdélyi fejedelem és lengyel király nőtestvére, a második az ugyancsak főnemes családból származó Frangepán Klára volt. Kerecsényi Zrínyi Miklós mellett szerzett hadviselési és erődítési tapasztalatokat, az ő ajánlására lett 1556-ban Szigetvár parancsnoka, de hamarosan lemondott. Érdemeiért 1559-ben a király bárói címet adományozott neki. Mint tapasztalt végvári katona kapott kinevezést Gyulára. A várat ő erősítette meg és építtette át nagyobb ostrom ellen is védhető erőddé. Dunántúli működése idején a reformáció lutheri irányának híve volt. Sztáray Mihály föltehetően oltalmára számítva érkezett Gyulára. Ám Kerecsényi gyulai kapitánysága elején határozottan a svájci irányzatot kezdte patronálni. Szikszai Fabriczius Demeter wittenbergi tanulását anyagilag segítette. Melius egyik könyvének ajánlásában neki is köszönetet mond a kiadás támogatásáért. Sztáray Gyuláról távozása valószínűleg összefügghetett Kerecsényi hittani fordulatával. A legkorábbi egyháztörténeti források őt szintén a „hit hősei” közt említik. A gyulai várat 1566-ban a végvári harcok történetében egyedülállóan hosszú ideig tartotta a sokszoros túlerőben lévő török ostromló sereg
ellen. Végül azonban teljesen reménytelen helyzetbe jutva, szabad elvonulás fejében feladta. A törökök megszegve ígéretüket, megtámadták az elvonuló várvédőket. Kerecsényit foglyul ejtették, és 1567-ben Belgrádban kivégezték. Az utókor véleményét befolyásolta, hogy az egykorú feljegyzések nemcsak nagyon kemény katonaként, hanem hatalmaskodó földesúrként szólnak róla. Vitézségére árnyékot vetett, hogy a várat mégis csak ő adta föl. Differenciáltabbá vált történészi megítélését jelzi a 2016-ban a vár falán elhelyezett emléktábla. Nevét Gyulán 1900 óta utca örökíti meg.