EFOP-3.2.3-17 DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN

EFOP-3.2.3-17-2017-00067

A projekt címe: „Digitális környezet fejlesztése a karcagi, hajdúböszörményi, vésztői és gyulai református köznevelési intézményekben”.

 • a kedvezményezett neve: Karcagi Református Egyházközség
 • a szerződött támogatás összege: 103 444 002 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Karcagi Református Egyházközség, a Gyulai Református Egyházközség, a Hajdúböszörményi Református Egyházközség és a Vésztői Református Egyházközség az általuk fenntartott és projektbe bevont oktatási intézményeikben megvalósítandó projektjükkel hozzájárulnak a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a digitális oktatás bevezetésének támogatásához.

 • A konzorciumban megvalósuló projekt fő célja, hogy digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyekkel hozzájárulhat a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növeléséhez. Ezentúl célja, hogy a pedagógiai munkában történő IKT eszközök használatának erősítésével a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése menjen végbe.
 • Pedagógiai módszertanok intézményi szintű komplex fejlesztése: Komplex, intézményi szintű fejlesztés menjen végbe az alkalmazott pedagógiai módszertanok terén, amely érinti a pedagógusok továbbképzését, támogató eszközök bevezetését az oktatás minőségének javulása érdekében. A fejlesztések nyomán interaktív, belső motivációt serkentő tanulási folyamatok valósuljanak meg, mely közép és hosszútávon hozzájárul a lemorzsolódás megakadályozásához is.
 • Többrétű tanulói kompetencia fejlesztés menjen végbe, azaz a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése történjen a projektbe bevont intézményekben, kiemelt figyelemmel kísérve a tehetséggondozást és a felzárkózást. A kompetenciafejlesztéssel kellő alapot nyújtsanak az élethosszig tartó tanulás személyes gyakorlatának, a munkaerőpiacon való érvényesülésnek, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének. A digitális készségek fejlesztése kiterjedjen a megfelelő információszerzésre, megbízható tartalmak kezelésére, az új technológiák tudatos használatára
 • Cél, hogy a digitális oktatási kultúra fejlesztése több szinten végbemenjen, azaz a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja növekedjen; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság biztosított legyen; IT biztonság, esélyegyenlőség érvényesüljön; oktatás adminisztrációs szolgáltatások fejlődjenek.

A digitális környezeti fejlesztések hozzájáruljanak az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez:

 • a projektben résztvevő intézményekben, a hátránnyal induló, fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók akadálymentesen hozzáférhessenek a digitális környezeti fejlesztésekhez,
 • a hátránnyal küzdő tanulók is a kompetenciafejlesztés aktív részesei lehessenek, a fejlesztések hozzájáruljanak hátrányaik leküzdéséhez.

A Karcagi Református Egyházközség Konzorciumvezetőként a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium intézményben, a Gyulai Református Egyházközség a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda intézményben, a Hajdúböszörményi Református Egyházközség a Baltazár Dezső Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben és a Vésztői Református Egyházközség a Kis Bálint Református Általános Iskola intézményben konzorciumi tagként valósítja meg a projektet.

Ennek érdekében jelen projekt keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • A pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése akkreditált továbbképzések révén, a mindennapi pedagógiai munka során eszközbeszerzés által, az IKT-használat erősítésnek eléréséhez, elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében
 • Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák megszerzését elősegítő eszközök beszerzése, digitális eszközhasználat a tanórákon,
 • Az intézmény digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók (BTM) számára
 • A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése
 • A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása.
 • Az összeállított vagy választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.), illetve a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál (a továbbiakban: NKP) felületén.

Ennek érdekében a digitális eszközhasználat fejleszti a digitális írástudást, amely elősegíti a munkavállalás könnyítését, az eredményesebb és hatékonyabb munkavégzést.

 • a projekt tervezett kezdési dátuma: 2018.09.03.
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.04.30.
 • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00067